Algemene voorwaarden Vitamine VA

Artikel 1.    Definities

1.1.    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende in de navolgende
          betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders
          blijkt. 

 1. Vitamine VA: de gebruiker van deze termen algemene voorwaarden: Vitamine VA gevestigd aan Zilverakkerweg 40, 6952 DW te Dieren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81738315;
 2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Vitamine VA;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Vitamine VA en de opdrachtgever;
 4. werkzaamheden: de werkzaamheden die Vitamine VA in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Artikel 2.    Algemeen

2.1.    Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en       
          overeenkomst tussen Vitamine VA en de opdrachtgever.
2.2.    De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
          overeenkomsten met Vitamine VA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
          worden betrokken.
2.3.    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
          uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
          opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5.    Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
          vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
          voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen
          door Vitamine VA vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de
          strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6.    Gedurende de overeenkomst heeft Vitamine VA het recht de algemene voorwaarden
          eenzijdig te wijzigen.
2.7.    Indien Vitamine VA niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden
          verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van
          toepassing zouden zijn of dat Vitamine VA het recht zou verliezen om in toekomstige,
          al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden
          te verlangen.
2.8.    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
          Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3.    Aanbiedingen en offertes

3.1.    Alle aanbiedingen en offertes van Vitamine VA zijn vrijblijvend.
3.2.    De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens
          hem aan Vitamine VA opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere
          gegevens waarop Vitamine VA haar aanbieding baseert.
3.3.    Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
          opgenomen aanbod, dan is Vitamine VA daaraan niet gebonden. De overeenkomst
          komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vitamine
          VA anders aangeeft.
3.4.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Vitamine VA niet tot het verrichten van een
          gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5.    Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en
          overeenkomsten binden Vitamine VA niet.
3.6.    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4.    Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.    De overeenkomst komt tot stand:

 1. nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan Vitamine VA heeft geretourneerd; of 
 2. nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Vitamine VA. 

Artikel 5.    Annulering

5.1.    Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot
          het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de
          opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de
          resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van
          Vitamine VA.
5.2.    Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
5.3.    De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Vitamine VA verschuldigd indien
          partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor
          bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
5.4.    Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde
          werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in
          rekening gebracht.

Artikel 6.    Opzegging

6.1.    De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot
          het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient
          schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn
          van 4 weken.

Artikel 7.    Uitvoering van de overeenkomst

7.1.    Vitamine VA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
          de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat
          moment bekende stand der wetenschap.
7.2.    Vitamine VA voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor.
7.3.    Vitamine VA heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder
          kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te
          betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of
          gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
7.4.    Vitamine VA kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de
          opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere       
          zoekmachines.
7.5.    Vitamine VA kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot
          het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer
          naamsbekendheid.
7.6.    Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Vitamine VA afhankelijk zijn van (online)
          diensten of software van derde partijen. Vitamine VA is niet aansprakelijk voor schade
          van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of
          software van derde partijen.
7.7.    Vitamine VA zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd
          komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of
          hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8.    Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Vitamine
          VA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
          behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
          overeenkomst, tijdig aan Vitamine VA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
          van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Vitamine VA zijn
          verstrekt, heeft Vitamine VA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
          schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de
          opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2.    De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van
          de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
          zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
8.3.    De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Vitamine VA voorgeschreven
          specificaties.
8.4.    Indien de opdrachtgever aan Vitamine VA informatiedragers, elektronische bestanden
          of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
          bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
8.5.    De opdrachtgever dient Vitamine VA alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk
          zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
8.6.    De opdrachtgever vrijwaart Vitamine VA voor eventuele aanspraken van derden, die
          in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de
          opdrachtgever toerekenbaar is.
8.7.    De opdrachtgever is gehouden Vitamine VA onverwijld te informeren omtrent feiten
          en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van
          belang kunnen zijn.

Artikel 9.    Wijziging factuuradres of verhuizing

9.1.    Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de opdrachtgever
          wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe
          vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Vitamine VA
          mede te delen.

Artikel 10.    Wijziging van de overeenkomst

10.1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
            uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
            vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
            dienovereenkomstig aanpassen.
10.2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
            kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
            Vitamine VA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
10.3.    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
            kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Vitamine VA de opdrachtgever hierover
            van tevoren inlichten.
10.4.    Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Vitamine VA daarbij aangeven in
            hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
            deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 11.    Opleveringstermijn

11.1.    Alle door Vitamine VA genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn
            naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan
            van de overeenkomst bekend waren. Vitamine VA spant zich er naar behoren voor
            in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een
            vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te
            beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed
            worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt
            en door de medewerking die wordt verleend.
11.2.    Vitamine VA is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die
            vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van
            de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin
            is Vitamine VA gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen
            een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.
11.3.    Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever
            tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere
            actie jegens Vitamine VA. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste
            roekeloosheid van Vitamine VA.

Artikel 12.    Prijzen en tarieven

12.1.    De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.
12.2.    Vitamine VA heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden
            uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of
            elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de
            nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
            vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of
            via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is
            gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging
            van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de
            opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
12.3.    Vitamine VA is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer
            tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
            overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate
            onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet
            toerekenbaar is aan Vitamine VA, dat in redelijkheid niet van Vitamine VA mag
            worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de
            oorspronkelijk overeengekomen prijs. 

Artikel 13.    Facturatie en betaling

13.1.    Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden bij een abonnement of per
            opdracht/uurbasis geschiedt wekelijks achteraf. Facturatie van de strippenkaart vind
            voorafgaand aan de werkzaamheden plaats. 
13.2.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen 
            uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
13.3.    Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde
            betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is
            de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is
            geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Vitamine
            VA verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de
            opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van
            de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is
            vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum
            van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de
            buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet
            incassokosten.
13.4.    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van
            verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst 
            open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening
            aan.
13.5.    De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een
            betaling.
13.6.    Vitamine VA kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde
            zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden,
            ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan
            Vitamine VA verschuldigde bedragen betaald heeft.
13.7.    Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat
            de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig
            betaalt. 

Artikel 14.    Intellectuele eigendomsrechten

14.1.    Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten
            aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten,
            digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen
            “werk”, die Vitamine VA in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd,
            berusten bij Vitamine VA of bij haar licentiegever(s). 
14.2.    Vitamine VA verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-
            overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten
            op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële
            verplichtingen jegens Vitamine VA heeft voldaan.
14.3.    Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de
            Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk
            berusten uitsluitend bij Vitamine VA of bij haar licentiegever(s). 
14.4.    Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een
            schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
14.5.    Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten
            van Vitamine VA, dan heeft Vitamine VA het recht de overeenkomst met 
            onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op
            enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Vitamine VA daardoor
            heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
14.6.    Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van
            door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de
            intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever
            zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt
            gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en 
            directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of
            verveelvoudiging voortvloeiende.
14.7.    Vitamine VA is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor
            eigen publiciteit of pr-doeleinden. In dit kader heeft Vitamine VA het recht de naam
            en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de
            opdrachtgever op haar website te plaatsen.

Artikel 15.    Onderzoek naar het bestaan van rechten

15.1.    Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van
            merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor
            onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de
            opdrachtgever.
15.2.    De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering
            van de overeenkomst aan Vitamine VA ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op
            de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

Artikel 16.    Klachten

16.1.    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo
            spoedig mogelijk na de oplevering aan Vitamine VA kenbaar te worden gemaakt. De
            ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
            tekortkoming te bevatten, zodat Vitamine VA in staat is adequaat te reageren.
16.2.    Indien een klacht gegrond is, dan zal Vitamine VA de werkzaamheden alsnog
            verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever
            aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever
            schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
16.3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer
            mogelijk of zinvol is, dan zal Vitamine VA slechts aansprakelijk zijn binnen de
            grenzen van artikel 18.
16.4.    Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting
            van de opdrachtgever niet op. 
16.5.    Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact
            opnemen met Vitamine VA:

 1. via het e-mailadres: isis@vitamineva.nl
 2. via het telefoonnummer: +31 6 18 18 57 99

Artikel 17.     Opschorting en ontbinding

17.1.    Vitamine VA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
            overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden,
            indien:

 1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Vitamine VA ter kennis gekomen omstandigheden
  goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 4. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
 5. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing
  wordt verklaard;
 6. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
  behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.

17.2.    Voorts is Vitamine VA bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
            omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
            overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
            langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
            voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
            overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Vitamine VA
            op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Vitamine VA de nakoming van
            de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
            overeenkomst.
17.4.    Vitamine VA behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18.    Aansprakelijkheid en verjaring

18.1.    Vitamine VA kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die
            een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

18.2.    De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid
            en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Vitamine VA is
            nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de
            door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet
            volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven 
            instructies. De opdrachtgever vrijwaart Vitamine VA tegen alle aanspraken ter zake.
18.3.    De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data,
            onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Vitamine VA is op
            geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
18.4.    De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem
            verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld.
            Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Vitamine VA niet aansprakelijk worden 
            gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
18.5.    Vitamine VA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde
            ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
18.6.    Vitamine VA is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook
            geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van
            apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
18.7.    De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet
            naar aanleiding van een advies van Vitamine VA, maakt.
18.8.    Vitamine VA kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien
            het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de
            verwachtingen van de opdrachtgever.
18.9.    Vitamine VA is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg
            van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.10.  Iedere aansprakelijkheid van Vitamine VA voor gevolgschade is uitgesloten. Onder
            gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste
            besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van
            gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade
            en opgelegde boetes.
18.11.  Indien Vitamine VA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
            aansprakelijkheid van Vitamine VA beperkt tot het bedrag van de door de
            verzekeraar van Vitamine VA gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval
            niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan
            is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het 
            declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de
            aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.12.  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken
            hoofde ook jegens Vitamine VA, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment
            waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
            bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 19.    Overmacht

19.1.    Van overmacht aan de zijde van Vitamine VA is onder andere sprake indien Vitamine
            VA verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de
            voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van
            en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden,
            stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen,
            diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Vitamine VA de
            overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online)
            diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis
            of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Vitamine VA zo bezwaarlijk
            en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het
            aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden
            verlangd.
19.2.    Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van
            leveranciers van Vitamine VA ten gevolge waarvan Vitamine VA haar verplichtingen
            niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
19.3.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
            verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
            dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
            zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.4.    Voor zover Vitamine VA ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
            gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
            kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
            zelfstandige waarde toekomt, is Vitamine VA gerechtigd om het reeds nagekomen
            respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is
            gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20.    Geheimhouding

20.1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
            zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 
            verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
            medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vitamine
            VA gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
            aangewezen derden mede te verstrekken, en Vitamine VA zich ter zake niet kan
            beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
            recht van verschoning, dan is Vitamine VA niet gehouden tot schadevergoeding of
            schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de
            overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21.    Niet-overname personeel

21.1.   Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van
           Vitamine VA gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12
           maanden na het einde van de overeenkomst een natuurlijke persoon die in dienst is
           bij Vitamine VA of die door Vitamine VA is ingehuurd een arbeidsovereenkomst aan
           te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct of indirect voor zich te
           laten werken. Indien Vitamine VA toestemming geeft voor het bovengenoemde, dan
           kan Vitamine VA daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van een
           geldsom.

Artikel 22.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.    Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 
22.2.    Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Vitamine 
            VA worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar
            Vitamine VA gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand
            de tijd nadat Vitamine VA zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding
            heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet
            bevoegde rechter te kiezen.

Vitamine VA helpt jou bij het creëren van meer rust, grip, geluk en voldoening in jouw (werk)leven!

Contactformulier

Wil je meer weten over de diensten van Vitamine VA? Bel of mail dan gerust, of gebruik onderstaand contactformulier.

Contactgegevens

Vitamine VA
Isis van der Meer Mohr-Brouwer
06 - 18 18 57 99
info@vitamineva.nl
www.vitamineva.nl

KvK-nummer: 81738315
Btw-nummer: NL003597978B72 
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring